مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Medical Hypothesis and Ideas
عنوان انگلیسی Journal of Medical Hypothesis and Ideas
عنوان مختصر (انگلیسی) journal120
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN
کد eISSN 2251-7294
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 120
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ شش ماهانه (نيم‌سالانه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://www.sciencedirect.com/science/journal/22517294
نشانی دبیرخانه - فارسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 0711-2122736
دورنگار 0711-2301010
مدیر مسئول باقر لاریجانی، -
سردبیر محمد عبداللهی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست