مشاهده نشریهعنوان فارسی Iranian Journal of Microbiology
عنوان انگلیسی Iranian Journal of Microbiology
عنوان مختصر (انگلیسی) journal151
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 2008-3289
کد مجله (eissn) 2008-4447
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 151
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران- بلوار کشاورز- خيابان پورسينا-
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88955810
دورنگار 021-88955810
مدیر مسئول محمدمهدی فیض آبادی، -
سردبیر محمدمهدی فیض آبادی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست