مشاهده نشریهعنوان فارسی مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی
عنوان انگلیسی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
عنوان مختصر (انگلیسی) sjsph
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi) 000
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 1735-7586
کد مجله (eissn) 7543-173
کد مجله (كتابخانه ملی) 000
کد مجله (hbi) 73
کد مجله (جهاد دانشگاهی) 000
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه sjsph.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی خيابان انقلاب - خيابان قدس - ساختمان شماره 1 - دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88989131
دورنگار 88951397
مدیر مسئول مهدی ناطق پور، -
سردبیر کوروش هلاکویی نائینی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست