مشاهده نشریهعنوان فارسی Iranian Journal of pediatrics
عنوان انگلیسی Iranian Journal of pediatrics
عنوان مختصر (انگلیسی) journal86
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 2008-2142
کد مجله (eissn) 2008-2150
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 86
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ دوماهانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان دکتر محمد قريب - مرکز طبی کودکان صندوق پستی 6386-14155
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-66595522
دورنگار 021-66595525
مدیر مسئول علی ربانی، -
سردبیر غلامرضا ولی زاده، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست