مشاهده نشریهعنوان فارسی DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
عنوان انگلیسی DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
عنوان مختصر (انگلیسی) journal9
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn)
کد مجله (eissn) 2008-2231
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 9
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ روزانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه darujps.com
نشانی دبیرخانه - فارسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دارو سازی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88962007
دورنگار 021-88962007
مدیر مسئول دکتر محمد عبداللهی، -
سردبیر دکتر محمد عبداللهی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست