مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Arthropod-Borne Diseases
عنوان انگلیسی Journal of Arthropod-Borne Diseases
عنوان مختصر (انگلیسی) journal143
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 2322-1984
کد مجله (eissn) 2322-2271
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 143
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ شش ماهانه (نيم‌سالانه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://jad.tums.ac.ir/index.php/jad
نشانی دبیرخانه - فارسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88973901-3
دورنگار 021-66434459
مدیر مسئول محمدرضا یعقوبی ارشادی، -
سردبیر حسن وطن دوست، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست