مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Environmental Health Science & Engineering
عنوان انگلیسی Journal of Environmental Health Science & Engineering
عنوان مختصر (انگلیسی)
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn)
کد مجله (eissn) 2052-336X
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi)
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ روزانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه ijehse.com
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی Department of Environmental Health Engineering and Center for Environmental Research(CER), Tehran University of Medical Sciences(TUMS),Tehran, Iran
تلفن تماس دبیرخانه 8898 9133
دورنگار 8898 9133
مدیر مسئول Alireza Mesdaghinia، -
سردبیر Simin Nasseri، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست