مشاهده نشریهعنوان فارسی بيمارستان
عنوان انگلیسی Hospital
عنوان مختصر (انگلیسی) jhosp
نماینده اصلی در سامانه godadmin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi) 000
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 2008-1928
کد مجله (eissn) 7450-2228
کد مجله (كتابخانه ملی) 000
کد مجله (hbi)
کد مجله (جهاد دانشگاهی) 000
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه jhosp.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه
دورنگار
مدیر مسئول دکتر محمدعلی اخوان، -
سردبیر دکتر محمد عرب، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست