مجله دندانپزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسوول
دکتر مهدیه السادات موسوی

سردبیر
دکتر تبسم هوشمند
 

صاحب امتیاز: دانشکده دندانپزشکی 

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر اجرائی: دکتر مرجان بهروزی بخش

مشاور آمار و روش تحقیق: دکتر شیما یونس پور

ویراستار علمی: دکتر مریم پیرمرادیان- دکتر طیبه ابراهیمی- دکتر پردیس اکبری

ویراستار ادبی: سارا اسدی نیا

صفحه آرا: سارا اسدی نیا

مسئول امور دفتری: زهرا آجرلو
 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. کدپستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

صندوق‌پستی: ۵۵۸۳-۱۴۱۵۵
شماره تماس مجله فارسی: ۸۸۹۷۸۳۴۹ -۸۳۳۸۴۲۰۲

(شماره تماس مجله انگلیسی: ۸۳۳۸۴۳۱۸)

دورنگار: ۸۸۴۹۷۴۰۰

پست الکترونیکی:jodenttums.ac.ir

majalefarsiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب