جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ایرانمنش

حمید بخشی، نرگس السادات میرجلیلی، زینب کاظمی زاده، فواد ایرانمنش، رئیسی استبرق،
دوره 31، شماره 1 - ( 3-1397 )
چکیده

مقدمه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی، به رغم استعداد ذاتی و دستاوردهای تحصیلی قابل توجه، تحت‌ الشعاع انگیزش یادگیری قرار می‌گیرد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر انگیزش یادگیری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 120 نفر از دانشجویان دندانپزشکی پرسشنامه انگیزش یادگیری را تکمیل نمودند. این ابزار دارای 33 سؤال در دو گروه انگیرش درونی و بیرونی و خرده مقیاس‌های آن‌ها بود. متغیر‌های پیشرفت تحصیلی، جنس، وضعیت سکونت و تأهل نیز بررسی شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS17 ثبت شدند و سپس با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی t-test و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نمره انگیزش درونی و بیرونی دانشجویان از کل نمره 5، 32/0±98/2 بود. نمره‌ی انگیزش درونی (48/0±16/3) و انگیزش بیرونی
(44/0
±82/2) تفاوت آماری مشخصی را نشان می‌دهند (05/0>P). همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و ابعاد انگیزش یادگیری (درونی، بیرونی) و خرده مقیاس‌های انگیزش بیرونی بسیار ضعیف بود و معنی‌دار نبود (62/0=P). نمره کل انگیزش درونی و بیرونی در دانشجویان مذکر و غیر بومی بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: انگیزه‌ تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی رفسنجان در سطح متوسط بود. انگیزه‌های درونی برای یادگیری در دانشجویان پسر بیشتر از انگیزه‌های بیرونی بود.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb