جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای صفری

شیوا علوی، امیر صفری،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1382 )
چکیده

بیان مساله: آنتروپومتری در موارد پزشکی مانند جراحی فک و صورت، مطالعات رشد و نمو، جراحی پلاستیک، مهندسی پزشکی و موارد غیرپزشکی مانند صنایع تهیه کفش و عینک کاربرد دارد. هدف: این مطالعه به منظور تعیین اندازه و نسبتهای آنتروپومتریک صورتی و جمجمه ای در بالغین جوان شهر اصفهان انجام شد.

روش بررسی: تعداد 200 پسر و 200 دختر بومی اصفهان با الگوی صورتی نرمال به صورت تصادفی انتخاب و مورد تحقیق قرار گرفتند؛ در هر جنس نسبتهای صورتی و جمجمه ای به طور جداگانه محاسبه گردید و دو جنس با استفاده از آزمون t-student با یکدیگر مقایسه گردیدند.

یافته ها: یافته های بدست آمده با نتایج مطالعه آنتروپومتریک Farkas در مورد بالغین جوان کانادایی مقایسه گردید. نتایج در مورد اندازه عرض سر، اختلاف معنی داری را بین پسران و دختران گروه مورد مطالعه نشان نداد؛ اما اندازه طول سر و همه اندازه های صورتی (N.gn و N.Sto و Sto.gn و Sn.gn و Up.lip و low.lip و Ala-Ala و ch-ch و zy-zy و go-go و Cant و Int) در پسران بیشتر بود. شاخص کرانیال و همچنین نسبتهای go-go/n-gn و go-go/zy-zy و n-sto/zy-zy و ch-ch/zy-zy در دختران و نسبتهای sto-go/go-go و sn-gn/n-gn و sto-gn/n-gn و sto-gn/n-sto و sto-gn/sn-gn در پسران گروه مطالعه بزرگتر بود؛ در مورد شاخص صورتی (Facial Index)، اختلاف معنی داری بین پسران و دختران مشاهده نگردید. مقایسه اندازه های صورتی بین نژاد ایرانی و کانادایی بزرگتر بودن اندازه های low.lip و Ala-Ala و go-go را در دختران و پسران ایرانی و بزرگتر بودن اندازه های Up.lip و N.gn و ch-ch و zy-zy و Int cant را در دختران و پسران کانادایی نشان داد. اندازه sn-gn در دختران کانادایی بزرگتر بود و بین پسران ایرانی و کانادایی در این مورد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. نسبتهای n-gn/zy-zy و go-go/zy-zy و n-sto/zy-zy و go-go/n-gn و ch-ch/zy-zy در دختران و پسران اصفهانی و نستبهای sto-gn/n-sto و sto-gn/sn-gn و sto-gn/n-gn در دختران و پسران کانادایی بزرگتر بود. در مورد نسبت sn-gn/n-gn اختلاف معنی داری بین دختران کانادایی و اصفهانی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بین اندازه ها و نسبتهای آنتروپولوژیک صورتی و جمجمه ای در جوانان بالغ اصفهانی و کانادایی، اندازه های بدست آمده در نژاد کانادایی نمی تواند به عنوان معیار و ملاک طرح درمان برای جراحان ایرانی و دندانپزشکان مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به اختلاط نژادی گسترده در ایران باید مطالعات بیشتری با پراکندگی وسیعتر در اقوام مختلف ایران انجام پذیرد.


ساناز صفری، مهدیا غلامی، سمانه رازقی،
دوره 31، شماره 2 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: پرسشنامه بررسی ترس کودکان- زیر شاخه دندانپزشکی (CFSS-DS) به عنوان محبوب‌ترین ابزار موجود جهت بررسی میزان ترس از اعمال دندانپزشکی در کودکان است. هدف از این مطالعه تهیه نسخه فارسی این پرسشنامه در کودکان 12-8 ساله ساکن تهران بود.
روش بررسی: ابتدا پرسشنامه به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شد. با تأیید نسخه باز ترجمه، نسخه فارسی به عنوان ابزار نهایی در نظر گرفته شد و روایی ظاهری و محتوایی آن محاسبه گردید. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آزمون- باز آزمون استفاده شد. بدین منظور، 287 دانش آموز دختر 8 تا 12 ساله از 7 مدرسه منطقه 6 شهر تهران در دو نوبت به فاصله هفت روز، مصاحبه شدند. سپس ضریب همبستگی درون خوشه‌ای (ICC) و درصد توافق سؤالات محاسبه گردید. نمره ترس با دامنه 13 تا 65 محاسبه و به عددی بین 0 تا 100 تبدیل شد. ارتباط متغیرهای مستقل شامل سن، سابقه بستری در بیمارستان، زمان آخرین مراجعه به پزشک و سابقه درمان دندانپزشکی با نمره ترس با استفاده از رگرسیون خطی بررسی گردید.
یافته‌ها: میانگین نمره ترس 52/20 به دست آمد. بین نمره ترس از اعمال دندانپزشکی با زمان آخرین مراجعه به پزشک (04/0P=) و سابقه درمان دندانپزشکی (001/0>P) اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. در ارتباط با پایایی ابزار، درصد توافق همه سؤالات بالای 80 درصد بود. همچنین برای تک تک سؤالات، کاپا بین متوسط تا خوب و ICC خوب و بسیار خوب بود (4/0به بالا).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه CFF-DS در کودکان 12-8 ساله روا و پایا بود.

مسعود صفری، فائزه سلطانی، شیرزاد صفری، صمد دارابیان،
دوره 35، شماره 0 - ( 3-1401 )
چکیده

زمینه و هدف: بهداشت دهان بخشی از سلامت عمومی بوده و اهمیت آن در دوران کودکی بیشتر از هر زمان دیگری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد والدین شهرستان دلفان در مورد بهداشت دهان و دندان کودکان 6 تا 12 ساله در سال 1400 بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 365 نفر از والدین کودکان 6 تا 12 ساله شهرستان دلفان انجام شد. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. پرسشنامه‌ها شامل چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد درباره بهداشت دهان بود. داده‌ها پس از جمع آوری وارد SPSS23 شد. از آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 1/7±5/36 بود. 201 نفر از والدین مادر بودند. آگاهی و نگرش والدین خوب و عملکرد آن‌ها متوسط بود. بین هر سه متغیر آگاهی و نگرش و عملکرد با یکدیگر رابطه معنی‌دار آماری مشاهده شد (00/0P<). همچنین بین آگاهی با تحصیلات (00/0P<)، شغل مادر (04/0P<)، شغل پدر (00/0P<) و وضعیت اقتصادی (00/0P<)، بین نگرش با تحصیلات (00/0P<)، شغل مادر (04/0P<)، شغل پدر (01/0P<) و وضعیت اقتصادی (01/0P<)، بین عملکرد با تحصیلات (00/0P<)، شغل مادر (01/0P<)، شغل پدر (00/0P<) و وضعیت اقتصادی (00/0P<) والدین رابطه معنی‌دار از لحاظ آماری مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد بین آگاهی، نگرش و عملکرد با سطح تحصیلات، شغل و وضعیت اقتصادی رابطه معنی‌دار وجود دارد و توصیه می‌شود در امر آموزش بهداشت دهان به والدین با سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی پایین توجه بیشتری شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb