1390/8/21، جلد ۲، شماره ۳، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Moderate Ischemic Mitral Regurgitation: Repair or no Intervention Concomitant with CABG?
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 17615---

نشانی اینترنتی http://jthc.tums.ac.ir/index.php/jthc/article/viewArticle/52
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Original Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات