1390/8/21، جلد ۲، شماره ۳، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Modified Blalock-Taussig Shunt and Giant Perigraft Reaction
چکیده انگلیسی مقاله This is a case of a modified Blalock-Taussig shunt, which was complicated by perigraft transudative, fibrinous fluid accumulation and recurrence after surgical intervention. Follow-up and expectant management of the patient was successful. Our experience regarding this complication is presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Modified Blalock-Taussig shunt, Perigraft reaction, Complication

نویسندگان مقاله 17656---17657---17658---17659---17660---17661---

نشانی اینترنتی http://jthc.tums.ac.ir/index.php/jthc/article/viewArticle/60
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Original Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات