1393/3/10، جلد ۹، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی What is The Next Step When a Non-Compliant Balloon Does Not Pass through a Freshly Deployed Stent?
چکیده انگلیسی مقاله - Normal 0 false false false EN-US ZH-CN AR-SA
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 17811---

نشانی اینترنتی http://jthc.tums.ac.ir/index.php/jthc/article/viewArticle/602
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Letter to Editor
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات