مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences
عنوان انگلیسی Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences
عنوان مختصر (انگلیسی) journal90
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN
کد eISSN 2008-2185
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 90
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ دوماهانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://jdt.tums.ac.ir/index.php/jdt
نشانی دبیرخانه - فارسی Dental Research Center , Tehran University , of Medical Sciences , Ghods st,Enghelab st .Tehran , Iran .
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88986677
دورنگار 021-88986688
مدیر مسئول طاهره حسین زاده نیک، -
سردبیر امیر رضا رکن، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست