مشاهده نشریهعنوان فارسی Acta Medica Iranica
عنوان انگلیسی Acta Medica Iranica
عنوان مختصر (انگلیسی) journal15
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN 0044-6025
کد eISSN 1735-9694
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 15
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ ماهانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta
نشانی دبیرخانه - فارسی Tehran University Of Medical Sciences Faculty OfMedicine , Poursina , Street , Tehran , 14174 , iran
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 009821-88962510
دورنگار 009821-88962510
مدیر مسئول احمد جوادیان، -
سردبیر احمد رضا دهپور، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست