مشاهده نشریهعنوان فارسی
عنوان انگلیسی Health Technology Assessment in Action
عنوان مختصر (انگلیسی) HTA
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN
کد eISSN 2645-3835
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi)
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه بين رشته اي (چند تخصصي)
رده نشریه علمی ترویجی
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ شش ماهانه (نيم‌سالانه)
نوع دسترسی
پست الکترونیک htajournal@sina.tums.ac.ir
نشانی اصلی پایگاه http://htainaction.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه
دورنگار
مدیر مسئول دکتر رضا مجدزاده، - Dr. Reza Majdzadeh،
سردبیر دکتر علیرضا اولیایی منش، - Dr. Alireza Olyaeemanesh،
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 1
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست