مشاهده نشریهعنوان فارسی Iranian Journal of Public Health
عنوان انگلیسی Iranian Journal of Public Health
عنوان مختصر (انگلیسی) journal50
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN 2251-6085
کد eISSN 2251-6093
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 50
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ ماهانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://ijph.tums.ac.ir/index.php/IJPH
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران-ص پ 6446-14155
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88950184
دورنگار 88950184
مدیر مسئول داریوش فرهود، -
سردبیر داریوش فرهود، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست