فهرست نشریات وارد شده در سیستم


گزارش گیری از نشریات:
:: نام و مشخصات نشریه
:: سازمان ناشر یا صاحب امتیاز
:: نوع نرم افزار
:: وضعیت انتقال داده
:: نمایه شده در
جستجوی پیشرفته مقالات را ببینید
تعداد نشریات یافت شده: 61 مورد
ردیف ISSN e-ISSN عنوان نشریه حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره نسخه‌ها XML مشاهده
1 Academic Journal of Surgery علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
2 2322-3944 2322-5769 Archives of Neuroscience علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
3 Archives of Persian Ophthalmology علوم پزشکی - چشم پزشكي 0 Get XML Data View Profile Visit web site
4 2008-7470 2228-7388 Dermatology and Cosmetic علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 5 - شماره 2
18 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
5 2383-3742 Hakim علوم پزشکی 0 Get XML Data View Profile Visit web site
6 1735-2215 2008-x188 Hayat علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 20 - شماره 3
57 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
7 2008-1928 7450-2228 Hospital علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 4
33 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
8 ‪۲۳۴۵-۴۰۰۸  ‪۲۳۴۵-۴۰ Iranian Journal of Diabetes and Metabolism علوم پزشکی دوماهانه جلد 2010 - شماره 5
58 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
9 1735-7489 2228-7507 Iranian Journal of Epidemiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 1
32 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
10 2008-2029 3718-2008 Iranian Journal of Health and Environment علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 7 - شماره 2
24 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
11 2008-3041 2228-7426 Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine علوم پزشکی دوماهانه جلد 2013 - شماره 3
39 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
12 1024-641X 2008-2444 Journal of Dental Medicine علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 27 - شماره 3
80 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
13 2251-807X 2383-2088 Journal of Health and Safety at Work علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 4 - شماره 3
13 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
14 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
15 1735-7586 7543-173 Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 12 - شماره 2
45 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
16 1735-8132 2008-2665 Payavard Salamat علوم پزشکی دوماهانه جلد 8 - شماره 4
30 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
17 Royesh علوم پزشکی 0 Get XML Data View Profile Visit web site
18 1683-1764 1735-7322 Tehran University Medical Journal علوم پزشکی ماهانه جلد 79 - شماره 9
456 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
19 0044-6025 1735-9694 Acta Medica Iranica علوم پزشکی ماهانه جلد 2014 - شماره 4
162 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
20 2588-400X Advanced Journal of Emergency medicine علوم پزشکی 0 Get XML Data View Profile Visit web site
21 Archives of Anesthesiology and Critical Care علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
22 2008-000X 2008-7209 Asian Journal of Sports Medicine علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 5 - شماره 2
Spring 2014
18 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
23 Auditory and Vestibular Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
24 2228-6527 2228-5466 Basic & Clinical Cancer Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
25 Case Reports in Clinical Practice علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
26 2008-2231 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences علوم پزشکی روزانه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
27 2345-5829 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 3
Summer 2014
3 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
28 2645-3835 Health Technology Assessment in Action علوم پزشکی - بين رشته اي (چند تخصصي) شش ماهانه (نيم‌سالانه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
29 2645-4831 Immunology and Genetics Journal علوم پزشکی - ژنتيك سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
30 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 10
2014
24 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
31 2008-5109 2008-5435 International Journal of Occupational Hygiene علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 6 - شماره 3
14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
32 1735-1502 1735-5249 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology علوم پزشکی دوماهانه جلد 2014 - شماره 1
50 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
33 2008-3289 2008-4447 Iranian Journal of Microbiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 6 - شماره 4
Autumn 2014
24 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
34 2008-384X 2252-0058 Iranian Journal of Neurology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 13 - شماره 4
Autumn 2014
25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
35 1681-2824 2008-2509 Iranian Journal of Nuclear Medicine علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 23 - شماره 1
37 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
36 1735-7020 2008-238x Iranian Journal of Parasitology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 9 - شماره 4
Autumn 2014
25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
37 2008-2142 2008-2150 Iranian Journal of pediatrics علوم پزشکی دوماهانه جلد 2014 - شماره 5
24 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
38 1735-4587 2008-2215 Iranian Journal of Psychiatry علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 9 - شماره 3
Summer 2014
24 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
39 2251-6085 2251-6093 Iranian Journal of Public Health علوم پزشکی ماهانه جلد 43 - شماره 9
22 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
40 1735-1065 2008-2711 Iranian Journal of Radiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
41 Iranian Traditional Medicine and Pharmacy علوم پزشکی 0 Get XML Data View Profile Visit web site
42 Journal of Air Pollution and Health علوم پزشکی - علوم محيط زيست سه ماهانه (فصلنامه) 0 Get XML Data View Profile Visit web site
43 2322-1984 2322-2271 Journal of Arthropod-Borne Diseases علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 2012 - شماره 10
18 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
44 Journal of Biostatistics and Epidemiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
Winter 2014
1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
45 2345-5489 2345-6213 Journal of Craniomaxillofacial Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 2
Spring 2014
2 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
46 2008-2185 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences علوم پزشکی دوماهانه جلد 12 - شماره 1
25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
47 2251-6581 Journal of Diabetes and Lipid Disorders علوم پزشکی روزانه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
48 2052-336X Journal of Environmental Health Science & Engineering علوم پزشکی روزانه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
49 1735-8949 1735-9392 Journal of Family and Reproductive Health علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 4
Autumn 2014
25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
50 Journal of Food Safety and Hygiene علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
Winter 2014
1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1