فهرست مقالات


، ۱۳۸۴، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرطانها و مبارزه با آنها ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۸ بار
۲ طراحی و روش نمونه‌گيری مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها و کارکنان بهداشتی در خصوص تغذيه و ريزمغذيها در استانهای پايلوت برنامه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۸ بار
۳ مقايسه روشهای اپيدميولوژيک در شناسايی سيگنالهای عوارض دارويی ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۶۳ بار
۴ بررسی اثر خماری بر سوانح ترافيکی منجر به جرح با استفاده از روش Case-Crossover ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۰ بار
۵ تجربه يک مطالعه مبتنی بر جمعيت بررسی نيازها و وضعيت سلامتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۶ بار
۶ بررسی آگاهی نگرش و عملکرد مردم در مورد برنامه ايمن‌سازی تکميلی سرخک- سرخجه (Mass Campaign ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۷ بار
۷ بررسی رابطه کاهش شنوايی با ميزان سرو صدا در کارگران يکی از کارخانجات کشت و صنعت کشور ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۴۱ بار
۸ تحليل درستنمايی ماکزيمم مدل رگرسيون لجستيک در حالتی که داده های متغيرهای پيشگو کامل نيستند ولی متغيرهای کمکی وجود دارند ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۷۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه